top of page

Voorwaarden

Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING EN VERKOOP AAN NIET-CONSUMENTEN VAN: Rebelz GAMES, Maashaven Zuidzijde 2, 3081AE Rotterdam, Nederland.

 

1. Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen gebruikt in de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld: De leverancier: Rebelz GAMES, Maashaven Zuidzijde 2, 3081AE Rotterdam, Nederland; Afnemer: de wederpartij van leverancier, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf; overeenkomst: de tussen leverancier en afnemer gesloten overeenkomst.

 

2. Algemeen

 

1. De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen om van deze voorwaarden af te wijken.

 

2. Deze voorwaarden gelden alleen voor de aanbieder en afnemer. Geen enkele andere persoon heeft het recht om ze te gebruiken.

 

3. De voorwaarden van dit spel mogen niet worden gewijzigd of voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

3. Aanbiedingen en offertes

 

1. Aanbieder kan niet worden vervolgd of beschuldigd van zijn aanbiedingen indien alleen de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke inhoudelijke of schrijffout bevat.

 

2. Door de leverancier in aanbiedingen/offertes opgegeven levertijden gelden bij benadering en geven de koper bij overschrijding niet het recht de overeenkomst te ontbinden of vergoeding van schade te vorderen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

3. De prijzen van het aanbod zijn exclusief belastingen en andere kosten zoals administratiekosten en transportkosten, tenzij bij de aanbieding wordt vermeld dat dit wel het geval is.

 

4. De leverancier is niet verplicht een prijsopgave te vermelden.

 

5. De huidige aanbiedingen/offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten in de toekomst.

 

4. Bestellen

 

U kunt alleen goederen bestellen op www.madpong.com als u 18 jaar of ouder bent.

 

5. Levering

 

1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van de leverancier – Ex Works (Incoterms 2000).

 

2. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment van aflevering door de leverancier of door een persoon die voor of namens de leverancier handelt.

 

3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, behoudt de leverancier zich het recht voor de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.

 

4. Indien de leverancier tijdens de uitvoering van de overeenkomst de gegevens behoeft van de afnemer, vangt de levertijd eerst aan nadat de afnemer de benodigde gegevens heeft ontvangen.

 

6. Duur van het contract

 

1. De overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij beide partijen anders besluiten.

 

2. Bij een bestelling van de koper wordt vermeld dat de koper alleen de verzendkosten dient te betalen indien vermeld.

 

3. Indien dit voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig is, heeft de leverancier het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

4. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in fasen te laten verlopen.

 

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst een ingrijpende wijziging plaatsvindt, dienen partijen hierover met elkaar in overleg te treden.

 

6. Indien de overeenkomst in verschillende fasen wordt uitgevoerd kan de leverancier de uitvoering van de volgende fase alleen opschorten als de koper daarmee instemt, met instemming van de koper.

 

7. De tussen leverancier en afnemer overeengekomen prijs mag in geen geval worden gewijzigd.

 

7. Opschorting van de overeenkomst

 

1. De leverancier heeft het recht de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - de afnemer zijn verplichtingen niet tijdig nakomt. Komt de afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na, dan is de leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vragen.

 

2. Indien de leverancier de overeenkomst ontbindt, dient de leverancier alle schade en kosten aan de koper te vergoeden.

 

3. Indien de koper de overeenkomst ontbindt, dient de koper alle schade en kosten aan de leverancier te betalen.

 

8. Overmacht

 

1. Onder overmacht verstaat men alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de leverancier geen invloed kan uitoefenen. Onder overmacht wordt hier ook verstaan indien de werknemers van de leverancier staken.

 

2. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen voor een bepaalde periode met maximaal 13 weken opschorten.

 

3. Indien de omstandigheden zich voordoen voordat de leverancier aan de verplichtingen heeft voldaan, heeft de leverancier ook het recht zich op overmacht te beroepen.

 

9. Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de factuur. De leverancier mag de factuur periodiek betalen. Bij bezwaar tegen de hoogte van de factuur wordt de betalingsverplichting niet opgeschort.

 

2. Indien de koper in gebreke is tijdens de betalingstermijn van een factuur, is de koper van rechtswege afwezig/nalatig. Koper is in dat geval 1% rente per maand verschuldigd.

 

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslaglegging of surseance van betaling van de koper zijn alle vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

4. De leverancier kan betaling van een factuur weigeren als de afnemer om een andere volgorde van betaling vraagt.

 

10. Eigenschappen

 

1. De afnemer vrijwaart de leverancier voor eventuele aanspraken van derden die zijn opgenomen in de overeenkomst tussen de leverancier en de afnemer.

 

2. Alle door leverancier geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat leverancier zijn overeenkomst is nagekomen.

 

3. De eigendommen van de leverancier mogen niet aan derden worden verkocht of als betaalmiddel worden gebruikt.

 

4. Indien de koper gebruik wil maken van de eigendommen van de leverancier dan dient de koper de leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 

5. De koper is verplicht de door hem geleverde producten te beveiligen tegen brand-, ontploffings- en waterschade.

 

11. Intellectueel eigendom

 

1. De leverancier heeft alle auteursrechten. De leverancier heeft het recht de overeenkomst voor andere doeleinden te gebruiken zonder vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

2. Alle door de leverancier verstrekte documenten zoals ontwerpen schets, afbeelding, logo, films etc. zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de leverancier.

 

3. Eventueel tijdens de overeenkomst tot stand gekomen ontwerpen, schets, beeld, logo, film en andere bestanden blijven eigendom van de leverancier indien beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

4. Het is de koper alleen toegestaan de producten te wijzigen indien beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

5. De leverancier behoudt zich het recht voor om deze voor andere doeleinden te gebruiken.

 

12. Garanties, onderzoek en reclame, verjaringstermijn

 

1. De leverancier dient te leveren aan de eisen die volgens de normen worden gesteld en staat ervoor in dat de te leveren zaken beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen in de overeenkomst.

 

2. Iedere vorm van garantie vervalt wanneer er een gebrek optreedt aan het product.

 

3. De koper kan het product onderzoeken en ook vaststellen of de kwaliteit en kwantiteit van het product aan de normen voldoen.

 

4. Het is de koper niet toegestaan om vervanging en/of schadevergoeding te vragen indien later een gebrek wordt geconstateerd.

 

5. Indien een klacht van ongegrond is, daardoor zijn de onderzoekskosten daaronder begrepen dan zijn deze alle kosten verschuldigd aan de koper.

 

6. Na het verstrijken van de garantietermijn dienen alle kosten van herstel en vervanging inclusief administratiekosten voor rekening van de koper te zijn.

 

13. Aansprakelijkheid

 

1. In het geval dat de koper aansprakelijk is voor indirecte schade.

 

2. Indien leverancier aansprakelijk is voor directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,-.

 

3. Onder directe schade wordt in dit verband verstaan de vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade.

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

 

1. Op de leverancier is Nederlands recht van toepassing ook indien een gedeelte van de uitvoering in het buitenland plaatsvindt.

 

2. De rechter van de leverancier is bevoegd aan geschillen deel te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

15. Verwijzing en wijziging van voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd door de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

bottom of page